Kurek główny musi być

Niezbędne jest zainstalowanie na przyłączu kurka głównego umożliwiającego odcięcie dopływu gazu do instalacji gazowej. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nie przekraczającej 5 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej można zwiększyć tę odległość do 10 m. Kurek główny nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 0,5 m od poziomu terenu oraz od najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku. Miejsce usytuowania kurka głównego należy jednoznacznie oznakować. W wypadku zasilania budynku jednorodzinnego i zagrodowego z sieci gazowej o ciśnieniu do 400 kPa kurek odcinający, zainstalowany przed urządzeniem redukcyjnym, może być traktowany jako kurek główny. Przepis ten stosuje się także wtedy, gdy urządzenie redukcyjne połączone jest w jeden zespół z gazomierzem. Przewody instalacji gazowej i ich lokalizacja w budynku muszą spełniać precyzyjnie określone wymogi prawne. Jedynie osoby posiadające właściwe uprawnienia budowlane mogą zajmować się instalacją przewodów gazowych i ich przebudowywaniem.

Both comments and pings are currently closed.