Ile będzie można odliczyć

Określone w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z 21 listopada 1996 r. zasady są niekiedy różnie interpretowane. Sprowadzają się one do określenia limitów odliczeń e od podatku przysługujących po 1996 r. podatnikom, którzy uprzednio z ulg już korzystali. Zgodnie z nowymi przepisami: podatnicy, którzy ponoszą po 1996 r. wydatki na cele mieszkaniowe, w celu określenia wysokości kwoty przysługujących im odliczeń od podatku pomniejszają obowiązujący w danym roku limit (dla przypomnienia odnoszący się do wydatków poniesionych w całym okresie obowiązywania ustawy) o 19% wydatków poniesionych w latach wcześniejszych i odliczonych od dochodu. Przykład: W 1997 roku limit odliczeń z tytułu budowy własnego domu mieszkalnego wynosi 15 561 zł odliczonych od podatku. Podatnik w latach 1992-1996 wydatkował na budowę domu i odliczył od dochodu 40 000 zł. W 1997 r. podatnik kontynuujący budowę domu będzie miał prawo odliczyć od podatku kwotę 7961 zł, co wynika z wyliczenia: 15 561 40 000 x 19%. Zasada ta dotyczy także wydatków na zakup gruntu pod budowę domu mieszkalnego z tym zastrzeżeniem, że do ulgi uprawnia wydatek na nabycie w sumie 350 m2 powierzchni działki budowlanej. Przykład: Jeżeli podatnik nabył do końca 1996 r. działkę o powierzchni 200 m2, to od 1997 r. ma prawo do odliczenia od podatku 19% wydatków poniesionych na nabycie działki o powierzchni 150 m2. 10-procentowego podatku przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, a także z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz wynikającego z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, jeżeli zostały one przeznaczone mówiąc ogólnie na cele mieszkaniowe. Od 1 stycznia 1997 r. zwolniono także od opodatkowania (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 49 lit. aj ww. ustawy) kwoty wypłacone żołnierzom zawodowym z tytułu ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery. Jeżeli jednak wyżej wymienione kwoty zwolnione z podatku od sprzedaży zostaną przeznaczone na inwestycje mieszkaniowe, wówczas kwotę przysługujących z tytułu tej inwestycji odliczeń zmniejsza się o 10% wydatków pokrytych przychodami ze sprzedaży lub o 20% wydatków pokrytych ekwiwalentem. Upraszczając można stwierdzić, że przyjęte w art. 2 ustawy przepisy przejściowe w praktyce opierają się na idei, iż ulgi z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe w całym okresie obowiązywania ustawy, tj. od 1992 r. prowadziły do odliczania od podatku 19% ponoszonych wydatków (oczywiście w ramach określonych limitów). Jest to rozwiązanie uniwersalne, które będzie miało zastosowanie także w latach następnych, zakładając, że przepisy w tym zakresie nie ulegną zmianie. Wyżej wspomniane zasady nie dotyczą ulg z tytułu wydatków na cele remontowe, dla których obowiązują i obowiązywały do końca 1996 r. limity na ściśle określony czas.

Both comments and pings are currently closed.