Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Kołki plastikowe

Kołki plastikowe są wykonywane najczęściej z tworzywa sztucznego na przykład z polietylenu lub nylonu. Tworzywo to powinno być twarde i nie ulegać starzeniu. W zależności od przeznaczenia kołki plastikowe mają różny kształt i konstrukcję. Powinny mieć zabezpieczenie przed obracaniem się w ścianie zwykle są to specjalne skrzydełka lub wypustki wzdłuż kołka. Wszystkie kołki w połączeniu z odpowiednim wkrętem muszą być dobrym zamocowaniem, bardzo trudnym do wyrwania.

Kołki

Kołki są to łączniki, które po osadzeniu (zagłębieniu) w materiale i umieszczeniu w nich elementu rozpierającego trwale się kotwią. Ze względu na materiał, z jakiego zostały wykonane, rozróżnia się kołki plastikowe i stalowe. Zwykle elementem rozpierającym kołek jest tradycyjny wkręt (najczęściej kupowany oddzielnie, rzadko bywa w komplecie z kołkiem) lub specjalny element, którego nie można zdemontować, jak w kołkach stalowych zwanych kotwami. Podstawowe parametry charakteryzujące kołek to: średnica zewnętrzna (bez wystających wypustek), odpowiadająca średnicy wiertła potrzebnego do wywiercenia otworu, w którym będzie mocowany kołek, oraz długość. Wymiary te podawane są w milimetrach. Niektóre firmy, szczególnie dbające o klienta, podają również średnicę i długość wkręta, aby całe zamocowanie było maksymalnie skuteczne.

Szkło wielofunkcyjne

W krajach klimatu umiarkowanego szkło budowlane spełnia wiele różnych funkcji zapewnia zarówno oświetlenie pomieszczeń, jak i ochronę wnętrza przed nadmiernym nasłonecznieniem. Nie bez znaczenia jest również zapobieganie ucieczce ciepła na zewnątrz. Dlatego najnowocześniejsze szkła to szkła wielofunkcyjne. Charakteryzują się one dużą przepuszczalnością światła, są jednocześnie przeciwsłoneczne i niskoemisyjne. Zapewniająca te cechy specjalna powłoka nie jest trwała, dlatego też szkło wielofunkcyjne stosuje się wyłącznie w szybach zespolonych. Szkło jest materiałem budowlanym coraz bardziej docenianym przez inwestorów i architektów. Być może w niedalekiej przyszłości będziemy w naszych domach stosować szkło przeciwsłoneczne zmieniające swoje właściwości zależnie od stopnia naświetlenia.

Szkło refleksyjne

Szkło refleksyjne to przezroczyste lub barwione w masie szkło, powleczone z jednej strony cienką, przezroczystą warstwą metaliczną. Powłoka odbija część promieniowania słonecznego i w ten sposób zmniejsza przepuszczalność światła i energii. Wykonując powłoki z różnych metali lub tlenków metali, otrzymuje się szkło o różnych właściwościach i kolorach. Szkło refleksyjne produkuje się dwiema metodami. Pierwsza, zwana metodą on line polega na nakładaniu powłoki metalicznej metodą pyrolizy na powierzchnię lepkiego jeszcze szkła. Proces ten odbywa się podczas formowania tafli szklanych. Powłoka metaliczna połączona dzięki procesom chemicznym z powierzchnią szkła i utwardzona jest bardzo odporna na czynniki zewnętrzne zarówno mechaniczne, jak i chemiczne. Jest bardzo trwała, można ją więc sytuować dowolnie zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. W zależności od usytuowania zmienia się stopień refleksji szkła jest większy, gdy powłoka umieszczona jest od strony zewnętrzej. W drugiej metodzie produkcji szkła refleksyjnego powłokę metaliczną napyla się na zimną powierzchnię ukształtowanej tafli szklanej. Proces ten jest niezależny od przebiegu produkcji szkła podstawowego, dlatego napylanie często wykonuje się w innym zakładzie. Szkło refleksyjne produkowane opisanymi wyżej metodami różni się przede wszystkim odpornością powłoki. Stosując pierwszą metodę, otrzymujemy tzw. powłokę twardą, drugą miękką, mało odporną na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. W szkłach miękkopowłokowych warstwa metaliczna musi być więc zawsze usytuowana wewnątrz szyby zespolonej. Powłoka metaliczna może być nałożona na szkło białe lub barwione w masie. Przeciwsłoneczne szkło refleksyjne, w którym powłoka nałożona jest na barwioną w masie taflę szklaną, zabezpiecza podwójnie zarówno absorbuje (barwienie w masie), jak i odbija (powłoka refleksyjna) promieniowanie słoneczne. W krajach tropikalnych przeciwsłoneczne szkło refleksyjne może być stosowane jako szkło pojedyncze. W naszym klimacie aby utrzymać w pomieszczeniach komfort cieplny okna trzeba szklić szybami zespolonymi. Szkło przeciwsłoneczne zarówno absorpcyjne, jak i refleksyjne może być łączone w takich szybach z dowolnym rodzajem szkła na przykład ze szkłem float lub szkłem niskoemisyjnym. Ze szkła przeciwsłonecznego można również wykonywać szkło laminowane (bezpieczne). Szkło przeciwsłoneczne jest jednak droższe od szkła zwykłego. Przykładowo, zamiana w podwójnej szybie zespolonej jednej tafli szkła float na taflę barwionego w masie szkła absorpcyjnego zwiększa jej cenę o około 50%. Zamiana na szkło refleksyjne twardopowłokowe około 100%, na szkło refleksyjne miękkopowłokowe o 200%, a na szkło wielofunkcyjne aż o 280%.

Szkło absorpcyjne

Barwione w masie szkło absorpcyjne jest najprostszym rodzajem szklą przeciwsłonecznego. Podczas produkcji do surowców dodawane są barwniki, które taflom szklanym nadają określony kolor. Szkło jest barwione w masie, zatem ostateczny kolor zależy nie tylko od barwnika, ale również od grubości szkła im tafla jest grubsza, tym ciemniejszy jest kolor szkła. Ilość absorbowanego promieniowania słonecznego zależy od koloru oraz od grubości szkła. Jednak w niektórych sytuacjach zastosowanie szkła absorpcyjnego może spowodować problemy eksploatacyjne. Silnie nasłonecznione fragmenty tafli szklanych mogą się nagrzewać do bardzo wysokiej temperatury. Z kolei schowane w ramie brzegi szkła lub usytuowane w cieniu partie szyby są chłodniejsze. Jeśli różnica temperatury przekroczy 30°C, w szkle powstają naprężenia i szyba może pęknąć. Dlatego na silnie nasłonecznionych ścianach budynków lepiej stosować szkło hartowane, o zwiększonej odporności termicznej.

Energia

Część energii przenikająca do pomieszczenia rozgrzewa ściany, meble i inne elementy, które się w nim znajdują. Tak zgromadzone ciepło jest oddawane do otoczenia przez konwekcję oraz jako promieniowanie podczerwone. W ten sposób pomieszczenie się nagrzewa: taką sytuację określa się jako pasywne wykorzystanie energii słonecznej, dzięki któremu oszczędzamy tę energię, za którą musimy płacić. Przeszklenia najkorzystniej jest sytuować w południowej ścianie budynku. W lecie kiedy kąt padania promieni słonecznych jest duży szyby przepuszczają tylko małą część promieniowania. W zimie natomiast odwrotnie pozwalają nam maksymalnie korzystać z promieniowania słonecznego. Jak widać, promieniowanie słoneczne zarówno światło, jak i energia jest dla nas bardzo korzystne. Jednak jego nadmiar zmniejsza nasz komfort: zbyt duża przepuszczalność energii powoduje przegrzewanie pomieszczeń, a zbyt silne światło oślepia. Jeśli chcemy mieć w domu duże, przeszklone powierzchnie, a jednocześnie zabezpieczyć się przed oślepianiem oraz przed przegrzewaniem pomieszczeń, powinniśmy zastosować szkło przeciwsłoneczne, produkowane różnymi metodami. Szkło to może być: absorpcyjne, refleksyjne, wielofunkcyjne.

Światło

Ilość światła zależy od warunków atmosferycznych, od pory roku i pory dnia. Projektując otwory okienne i dobierając rodzaj szkła, trzeba też zwrócić uwagę na otoczenie (w szczególności na budynki i drzewa) oraz na usytuowanie domu względem stron świata. Zbyt mocne światło nie jest pożądane. Jednak zmniejszając powierzchnię okien, nie otrzymamy spodziewanego efektu zwiększymy tylko kontrast pomiędzy ścianą a oknem. Warunki optymalne ze względu na dobre oświetlenie pomieszczenia uzyskamy, umieszczając otwory okienne w kilku miejscach. Jeżeli nie jest to możliwe, możemy uniknąć tworzenia się ciemnych zakamarków, malując ściany na jasny kolor. Takie ściany odbijają więcej światła niż ściany ciemne.

Okna

Nie bez podstaw mówi się, że okna to „oczy domu” dzięki nim mamy kontakt z otoczeniem, umożliwiają też dostęp światła i ciepła do wnętrza budynku. Ale niekiedy nadmiar słońca powoduje przegrzanie pomieszczeń, a zbyt silne światło oślepia. Można temu zaradzić, stosując szkło przeciwsłoneczne. Chcąc dobrze zrozumieć, w jaki sposób szkło przeciwsłoneczne chroni wnętrze budynku, trzeba przeanalizować co się dzieje, gdy promień słońca pada na szybę. Część promieniowania słonecznego jest przez powierzchnię szkła odbijana. Ten efekt nazywa się refleksją. Część promieniowania jest pochłaniana przez szybę i wypromieniowywana w postaci podczerwieni na obie strony szyby to absorpcja. Reszta promieniowania dzięki przepuszczalności szkła przenika przez szybę do wnętrza pomieszczenia. Zjawisku absorpcji, refleksji i przepuszczalności podlegają oba elementy promieniowania słonecznego zarówno światło, jak i energia. Ponieważ jednak absorpcja światła nie powoduje żadnego efektu estetycznego, element ten jest bardzo rzadko brany pod uwagę. To, jaka część promieniowania słonecznego zostaje odbita, a jaka pochłonięta zależy od koloru szklą, od jego grubości oraz w szkłach z powłokami od rodzaju i materiału powłoki. Dzięki temu, w zależności od efektu estetycznego oraz bilansu energetycznego, jaki chcemy osiągnąć, można dobrać odpowiedni rodzaj szkła.

Ile kosztuje wykonanie nadproża

Sposób wykonania nadproża, które jest elementem konstrukcyjnym ściany ma wpływ na koszt jej wzniesienia. Często właśnie cena decyduje o wyborze rodzaju nadproża przez inwestora.Koszty wykonania nadproży obliczono dla dwóch grubości ścian (25 cm i 38 cm) niezależnie od tego, z jakiego materiału są wykonane. Rozpiętość otworu wynosi 1,5 m. Ceny elementów prefabrykowanych pochodzą od producentów (z wyjątkiem cen belek L). Pozostałe ceny materiałów są średnimi cenami krajowymi z pierwszego kwartału tego roku opracowanymi w Systemie SEKOCENBUD. Przyjęto także średnie stawki krajowe kosztów zakupu, robocizny, kosztów pośrednich i zysku. Porównując dane zamieszczone w tabeli, można stwierdzić, że koszt nadproży w dużym stopniu zależy od ceny gotowych elementów użytych do ich wykonania. Można to zauważyć na przykładzie nadproży z belek L i z kształtek U. Cena kształtek U w przedstawionym nadprożu wynosi 79,2 zł. Reszta to ceny pozostałych materiałów (rdzenia żelbetowego) i koszty wykonania. Na tej podstawie można obliczyć orientacyjną cenę wykonania nadproża z kształtek U z innych materiałów (uwzględniając cenę tych kształtek). Niska cena nadproża ceramiczno-żelbetowego z belki N 20 wynika z przyjętej przez producentów ceny kształtki ceramicznej. Została ona skalkulowana poniżej średnich cen krajowych dla wyrobów ceramicznych. Porównanie kosztów przedstawionych nadproży jest utrudnione ze względu na to, że charakteryzują się one różną nośnością. Niektóre ceny nadproży prefabrykowanych, będących elementami całych systemów wznoszenia ścian, są dosyć wysokie. Jednakże średni koszt wykonania całej ściany nie jest już tak duży. Wynika to z różnicy cen nadproży i pozostałych elementów ściennych. Do kosztów wykonania niektórych nadproży należy doliczyć ewentualne docieplenie.

Ceramiczne nadproża termoizolacyjne BTS

Są to porowate kształtki ceramiczne złożone z trzech komór. Dwie zewnętrzne wypełnione są betonem lekkim (gęstości 1100 kg/cm3) z odpowiednim zbrojeniem. W środkowym zagłębieniu znajduje się sztywna pianka o własnościach termoizolacyjnych. W ten sposób te prefabrykowane elementy łączą jednocześnie funkcję konstrukcyjną (przenoszenia obciążeń) i izolacyjną. Nadproża termoizolacyjne produkowane są w różnych wymiarach i stosowane do przekrywania otworów w ścianach zewnętrznych wykonanych z elementów systemu BTS. Do wykonywania nadproży w ścianach wewnętrznych oferowany jest w tym systemie specjalny rodzaj nadproży płaskich. Belki te składają się z kształtki ceramicznej wypełnionej zbrojonym betonem. Można z nich wykonywać nadproża w ścianach różnej grubości. Wśród nowości związanych z wykonywaniem nadproży pojawiły się na polskim rynku budowlanym rolety, których montaż odbywa się jednocześnie z wykonywaniem konstrukcji nadproży. Jednym z istniejących rozwiązań są styropianowe skrzynie rolet stosowane przy wznoszeniu ścian z betonu komórkowego. Ich parametry dobiera się w zależności od rozpiętości otworu i szerokości muru. Kształt skrzyni umożliwia wykonanie żelbetowego nadproża zgodnie z projektem konstrukcyjnym bez konieczności dodatkowego deskowania. Wbudowany element rolet należy podstemplować na czas wykonywania nadproża. Innym rozwiązaniem jest ceramiczna skrzynia na rolety systemu BTS. Wymiary skrzyni dostosowane są do grubości ścian wznoszonych z elementów ściennych BTS oraz różnych rozpiętości otworów. W środku obudowy znajduje się warstwa izolacyjna ze styropianu. W narożach element jest zbrojony czterema prętami. Przy odpowiednim rozwiązaniu konstrukcyjnym budynku skrzynia ta może jednocześnie pełnić funkcję nadproża.